‘ศรีสุวรรณ’เตรียมยื่นสตง.สอบTORซื้อเรือดำน้ำจีน ชี้ไม่มีเหตุจำเป็น-ไม่คำนึงสภาพเศรษฐกิจประเทศ
เมื่อวันที่ 26 เมษายน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กองทัพเรือจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีน S-26T จำนวน 1 ลำมูลค่า 13,000 ล้านบาท จากเป้าหมาย 3 ลำ มูลค่า 36,000 ล้านบาท โดยไม่คำนึงถึงสภาพการณ์ของฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศที่ตกต่ำของประชาชน สมาคมฯจะยื่นหนังสือร้องเรียนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อทำความจริงให้ปรากฏว่า การดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำ TOR และการใช้อำนาจของกองทัพเรือ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และ คณะรัฐมนตรี เป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือไม่ โดยจะยื่นคำร้องในวันที่ 27 เมษายน เวลา 10.00 น. ที่ สำนักงาน สตง. กรุงเทพฯ

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า การซื้อเรือดำน้ำจากจีน มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ TOR เนื่องจากประสิทธิภาพอาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานจริง เพราะอ่าวไทยมีระดับน้ำลึกเพียง 25-60 เมตรเท่านั้น ความโปร่งใสในการจัดซื้อ อุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งมา ความคุ้มค่ากับการใช้งาน และสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศรอบข้างก็ไม่มี จึงไม่มีเหตุจำเป็นใดๆ ในการสะสมยุทโธปกรณ์ดังกล่าว และไม่เปิดเผยความจริงที่ประเทศจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกวงเงินดังกล่าว เช่น การจัดสร้างอู่เรือ การจัดตั้งกำลังพลมารองรับ การซื้อยุทโธปกรณ์มาเสริม และค่าซ่อมบำรุงประจำปี อาจมีมูลค่ามากกว่าราคาซื้ออีกหลายเท่า

“การใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอาจฝ่าฝืนระบบวินัยการเงินการคลังของชาติ ไม่เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าข่ายขัดหรือแย้งต่อมาตรา 62 ประกอบมาตรา 75 วรรคแรก และมาตรา 76 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 สำหรับเงินที่นำมาใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงินจากภาษีของประชาชนคนทั้งชาติ คณะรัฐมนตรีจะย่ามใจใช้จ่ายไปโดยไม่คำนึงถึงข้อห้ามทางกฎหมายย่อมไม่เหมาะสม” นายศรีสุวรรณกล่าว
Loading...

No comments:

Post a Comment