แสบๆคันบ้างมั้ย เอาตรงๆสำนึกบ้างมั้ย??!! ทนายดังซัดกำนัน-ผญบ. พอตัวเองเสียประโยชน์โวยกันจัง ตอนห้ามนั่งแคปชาวบ้านเดือดร้อนไปมุดอยู่ไหน??!!


จากกรณีที่มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ซึ่ง ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท. นัดประชุมในวันที่ 10 เม.ย.นี้ มีวาระพิจารณาที่สำคัญ เรื่องที่เสนอโดยคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง ร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่…) พ.ศ….ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน วาระการดำรงตำแหน่ง และการประเมินผลงานปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน


โดยทั้งนี้ในข้อเสนอของ กมธ.ฯ การเมือง นั้นมีรายงานที่เป็นเหตุผลประกอบการพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่… ) พ.ศ…. โดยประเด็นที่มาของ กำนันให้ปรับเป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ของตำบลที่มีการเลือกกำนัน ด้วยวิธีให้ประชาชนเลือกผู้ใหญ่บ้านที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน จากเดิมที่ให้เป็นสิทธิเฉพาะผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เลือกกันเองเท่านั้น ขณะที่วาระดำรงตำแหน่ง ที่เสนอปรับให้เหลือ 5 ปี จากเดิมที่มีวาระดำรงตำแหน่งไปจนเกษียณอายุราชการที่ 60 ปี เพราะต้องการสกัดอิทธิพลและการซื้อขายตำแหน่ง ทั้งนี้ยังมีข้อเสนอหลังจากที่ได้รับตำแหน่งแล้ว คือ ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกให้เป็นกำนัน สามารถดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อไป และไม่ตัดสิทธิหรือจำกัดจำนวนครั้งของผู้ใหญ่บ้านที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน


ขณะเดียวกันนั้นเองในระหว่างที่การทำหน้าที่ของกำนันนั้น ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย ทุกๆ 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับตำแหน่งโดยกำหนดไว้เป็นระเบียบปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต้องกำหนดให้การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวใช้กับผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วย โดยกำหนดระยะเวลาประเมินผู้ใหญ่บ้าน ทุกๆ 3 ปี หรือเป็นไปตามกรอบเวลาที่ยึดโยงกับนโยบายของรัฐบาลที่ปรับเนื้อหาไปตามปีงบประมาณ เพื่อให้การทำหน้าที่สอดรับและตอบโจทย์การทำงานของรัฐบาล ทั้งนี้ในการประเมินผลดังกล่าวต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย


อย่างไรก็ตามในข้อเสนอต่อการแก้ไขร่างพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่นั้น ให้กำหนดบทเฉพาะกาลด้วยว่า ให้กำนันซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่ร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะบังคับใช้ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ เป็นเวลา 5 ปี ขณะที่ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าที่กฎหมายใหม่บังคับใช้ให้ดำรงตำแหน่งไปจนอายุครบ 60 ปี เว้นแต่จะพ้นตำแหน่งด้วยเหตุอื่น และเมื่อผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งแล้ว ให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านเข้าดำรงตำแหน่งและให้มีวาระเพียง 5 ปี.

ทั้งนี้ กมธ.ได้เสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 โดยมีเนื้อหาทั้งสิ้น 8 มาตรา ซึ่งสาระคือ

1.ให้ผู้ใหญ่บ้านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทุก 3 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2559 โดยไม่มีข้อเสนอเพื่อปรับปรุงแก้ไขเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งและวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง

2.ให้ผู้ใหญ่บ้านทุกคนในตำบลนั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน เมื่อได้รับเลือกเป็นกำนันแล้วไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน แต่ให้รับเงินเดือนได้เพียงตำแหน่งเดียว

3.การเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน ให้ราษฎรเป็นผู้เลือกโดยตรงจากผู้ใหญ่บ้านที่ดำรงตำแหน่งในตำบลนั้นๆ และได้ลงสมัครรับเลือกเป็นกำนัน โดยให้กำนันมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี และสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้โดยไม่จำกัดวาระ

4.ให้กำหนดบทเฉพาะกาลไว้ว่า กำนันซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่แล้วในวันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ใหญ่บ้านซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่แล้วในวันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีอายุครบ 60 ปี เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่น เมื่อผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง ให้เลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นใหม่ และให้อยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง


และเมื่อวันศุกร์ ที่ 7 เมษยน 2560 ที่ผ่าน นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมฯ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ก็ได้นำตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ายื่นหนังสือถึง ร.อ.ทินพันธุ์ นาคาตะ ประธาน สปท. เพื่อคัดค้านข้อเสนอของ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองที่เสนอเรื่องดังกล่าว โดยระบุว่า… การเปลี่ยนแปลงวาระดำรงตำแหน่งของกำนันเหลือวาระละ 5 ปี ไม่ส่งผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ หากต้องมีการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ อาจนำไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวก จนเกิดความแตกแยกในระดับหมู่บ้านได้ เพราะการทำงานของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านควรมีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกข้าง

ภายหลังต่อมา มีมีรายงานว่าอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในเรื่องดังกล่าว หลังจากมีการเรียกร้องให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทุกจังหวัดยื่นคัดค้านต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในวันที่ 10 เม.ย.นี้พร้อมกันทั่วประเทศ และให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดในเขตปริมณฑลดำเนินการคัดค้านในส่วนกลาง โดยได้ให้ผู้ว่าฯ ชี้แจงทำความเข้าใจกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ที่อาจมายื่นหนังสือคัดค้านในวันที่ 10 เม.ย.ว่า รายงานดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอเพื่อให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.ปกครองท้องที่ ซึ่งยังต้องผ่านกระบวนการเสนอเพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายในอีกหลายขั้นตอน และที่ผ่านมากรมการปกครองได้มีหนังสือถึงประธาน กมธ.แล้วว่ากรมการปกครองเห็นควรให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านมีวาระดำรงตำแหน่ง 60 ปี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกกำนันโดยตรง

โดยหนังสือระบุว่า …

“ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติตามกฎหมายและวินัยอย่างเคร่งครัด หากมีความประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆ ให้เสนอผ่านมีบังคับบัญชาโดยตรง และความเห็นนั้นต้องไม่ก่อความเสียหายแก่บุคคลใด และไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกหรือสร้างความสับสนแก่ประชาชน และไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ”จากเหตุการณ์นี้ ทำเอาเป็นกระเเสวิพากวิจารณ์อย่างมากในโลกโซเชียล โดยล่าสุดทนายชื่อดังอย่าง ทนายเกิดผล ได้ออกมาเเสดงความคิดเห็นจากเหตุการณ์ดังกล่าว ผ่านเฟสบุ๊คที่ชื่อว่า เกิดผล แก้วเกิด โดยได้ระบุเป็นข้อความอีกว่า

ยุคนี้ แม้ไม่มีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ประชาชนก็อยู่ได้ครับ

บางที แค่ 4 ปีนี้ก็นานเกินแกงเเละหลังจากที่โพสข้อความดังกล่าว ก็ได้ออกมาเเสดงความคิดเห็นอีก โดยได้ระบุข้อความไว้ว่า

แปลกนะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านออกมาประท้วง เรื่องอำนาจ และผลประโยชน์ของตัวเองเต็มที่

อีตอนที่ประชาชน เดือดร้อน และคัดค้าน การห้ามนั่งแคป และ ท้ายกระบะ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หายหัวไปไหนหมด


Loading...

No comments:

Post a Comment